Towar wysyłamy kurierem
Telefon kontaktowy
Telefon kontakowy :
 796-413-666
Odbiór osobisty
Dekoracjeaga
Tęczowa 25
53-601 Wrocław

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem 

internetowym:

http://dekoracjeaga.pl/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DEKORACJEAGA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 
  ELEKTRONICZNYCH
 7. POSTĘPOW ANIE REKLAMACYJNE
 8. PRAW O ODSTĄPIENIA OD UMOW Y
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym
  www.dekoracjeaga.pl prowadzony jest przez ŁUKASZA 
  GWARDYŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
   FHU ŁUKASZ GWARDYŃSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i
   adres do korespondencji: ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław) wpisany 
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do 
  spraw gospodarki, NIP 8992224929, REGON 932920093, adres poczty 
  elektronicznej: dekoracje.aga@gmail.com.

 2. 1.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów,
   jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
   (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie
   do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie
   mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw 
  konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących 
  przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na
   korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień 
  niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
   mają te przepisy.
 3. 1.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
   z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
   Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o 
  zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach
   Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
  Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma 
  prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i 
  poprawiania.
 4. 1.4.  Definicje:
 1. 1.4.1.  DZIEŃ ROBOCZY
  jeden dzień od poniedziałku do piątku zwyłączeniem
  dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. 1.4.2.  FORMULARZ REJESTRACJI
  formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający 
  utworzenie Konta.
 3. 1.4.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
  Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
   Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
   poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz 
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i 
  płatności.
 4. 1.4.4.  KLIENT 
  Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę  Sprzedaży
   ze Sprzedawcą.
 5. 1.4.5.  KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia
   1964r. (Dz.U.Nr16,poz.93zezm.).
 6. 1.4.6.  KONTO 
   Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i 
  hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie 
  teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane
   Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. 1.4.7.  NEWSLETTER 
   Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna 
  świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty 
  elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z 
  niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych 
  edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w 
  Sklepie Internetowym.
 8. 1.4.8.  PRODUKT 
   dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca 
  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. 1.4.9.  REGULAMIN
  niniejszyregulaminSklepuInternetowego.

1.4.10.SKLEP INTERNETOWY 

 Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

 www.dekoracjeaga.pl.

1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA 

 ŁUKASZ GWARDYŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

FHU ŁUKASZ GWARDYŃSKI (adres miejsca prowadzenia działalności i 

adres do korespondencji: ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław) wpisany do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej

 http://dekoracjeaga.pl//regulamin.pdf
Strona 1 z 6

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 

8992224929, REGON 932920093, adres poczty elektronicznej: 

dekoracje.aga@gmail.com.

1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY 

umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a

 Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA 

 usługa świadczona drogą 

elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.USŁUGOBIORCA 

 osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

 wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące 

także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

 osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.15.ZAMÓWIENIE 

oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia 

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze 

Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi 

Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. 2.1.1.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu 
  łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza 
  Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu
   Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych 
  Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer 
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
   elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W 
  wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest
   także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. 2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza 
  Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego 
  Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. 
  Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch 
  kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) 
  kliknięciu pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu 
  istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych 
  (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz 
  informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W 
  Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących 
  danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer 
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj),
   adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
   Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób
   płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami 
  niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w

 zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu

 poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje 

Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również

 zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie 

zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje 

zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest 

nieodpłatne.

 1. 2.2.1.  
  Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez 
  czas nieoznaczony.  
 2. 2.2.2.  Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter 
  jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za 
  jego pośrednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. 2.3.1.  Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z 
  dostępem do Internetu.
 2. 2.3.2.  Dostępdopocztyelektronicznej.
 3. 2.3.3.  Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i 
  wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 
  7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 4. 2.3.4.  Zalecanarozdzielczośćekranu:1024x768
 5. 2.3.5.  
  Włączenie wprzeglądarce 
  internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi 
  Javascript.
 1. 2.4.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu
   Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności 
  intelektualnej osób trzecich.
 2. 2.5.  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych 
  zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. 2.6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o 
  charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. 3.1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach 
  podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w 
  szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
   stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 
  Kodeksu Cywilnego.
 2. 3.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego
   podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym
   podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych 
  kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie 
  składania Zamówienia.

Strona 2 z 6

 1. 3.3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego
   jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta
   nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie 
  Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do 
  poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. 3.4.  Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
 1. 3.4.1.  
  W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze 
  złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. 3.4.2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie 
  potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego 
  Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do 
  realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
   realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na 
  podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej 
  Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich 
  istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o 
  otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą 
  otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje 
  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści 

zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie 

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie

 Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także 

poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji 

zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo 

utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu 

Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. 4.1.1.  Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. 4.1.2.  Płatnośćgotówkąprzyodbiorzeosobistym.
 3. 4.1.3.  
  PłatnośćprzelewemtradycyjnymnarachunekbankowySprzedawcy.

4.1.3.1. Bank: ING Bank Śląski SA.

4.1.3.2. Numer rachunku: 15 1050 1575 1000 0090 9176 3400.

4.1.4. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem 

serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone 

są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” 

oraz na stronie internetowej przelewy24.pl.

 1. 4.2.  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami 
  kredytowymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 
  pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 2. 4.3.  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.3.1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do

 Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w 

wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.

5. KOSZT TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru 

Produktu:

 1. 5.1.1.  Przesyłka pocztowa.
 2. 5.1.2.  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 3. 5.1.3.  Odbiórosobistypodadresem:ul.Tęczowa25,53-601 Wrocław w 
  Dni Robocze w godzinach od 09:00 do 16:00.
 1. 5.2.  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 5.3.  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania
   Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta 
  sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są 
  również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.
 3. 5.4.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni 
  Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie 
  składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy
   liczyć w następujący sposób:
 1. 5.4.1.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
   przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia 
  uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego 
  Sprzedawcy.
 2. 5.4.2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności 
  za pobraniem
  od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA  UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH

 1. 6.1.  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o 
  świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze
  porozumienia stron.
 2. 6.2.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. 

Wypowiedzeniu może ulec umowa oświadczenie Usługi Elektronicznej

 bezterminowa o charakterze ciągłym (np.Konto).

Strona 3 z 6

 1. 6.2.2.  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie 
  Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
   stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty
   elektronicznej na adres: dekoracje.aga@gmail.com lub też 
  pisemnie na adres: ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław. Umowa w 
  takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia 
  oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), 
  chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 2. 6.2.3.  W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie 
  konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o 
  świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie 
  rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy 
  dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co 
  najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia 
  naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie 
  Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o 
  świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po 
  upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy 
  oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. 6.2.4.  W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie 
  konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o 
  świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i 
  bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy 
  stosownego oświadczenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 1. 7.1.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec 
  Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu 
  niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu
   niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w 
  szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży 
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 
  2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. 7.1.2.  Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży 
  oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w 
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
   dekoracje.aga@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Tęczowa
   25, 53-601 Wrocław. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny 
  niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na 
  powyższy adres.
 3. 7.1.3.  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie,
   nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji 
  jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda 
  inny sposób.
 4. 7.1.4.  W przypadku Produktów objętych również gwarancją 
  Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar 
  konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
  uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z 
  umową.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych 

przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem 

Sklepu Internetowego:

 1. 7.2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych
   za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje
   związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może 
  składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na
   adres: dekoracje.aga@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. 
  Tęczowa 25, 53-601 Wrocław.
 2. 7.2.2.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej 
  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w 
  szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz 
  danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie 
  reklamacji przez Usługodawcę.
 3. 7.2.3.  
  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, 
  nie później niż w terminie 14 dni.
 4. 7.2.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana
   na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda 
  inny sposób.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 8.1.  Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który 
  zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania 
  przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 
  14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 
  oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w 
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
  dekoracje.aga@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Tęczowa 
  25, 53-601 Wrocław.
 2. 8.2.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za 
  niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
   To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
   chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 
  czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, 
  należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. 8.3.  Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez 
  konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument 
  wskaże inny sposób.

 4. 8.4.  Termin 14 dni w którym konsument może odstąpić 
  od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania 
  Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej 
  od dnia dostarczenia towaru do klienta.

 5. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:dekoracjeaga@gmail.com Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Przesyłkę należy nadać na adres Dekoracje AGA FHU Łukasz Gwardyński ul. Tęczowa 25     53-601 Wrocław  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  [DANE SPRZEDAJĄCEGO]
  …………………………….
  …………………………….
  …………………………….

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
  …….……………………………………………………………………
  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości najniższej kwoty z cennika dostawy Sprzedawcy

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.